Tổ Sư Thanh Tịnh Hải Tạng

 

   

Khai Tâm

Tổ Sư Dòng Pháp Nhãn
Độ chúng sinh nhiều dạng
Trong tay gậy tràng phang
Tăng chúng xuất đạo vàng ...

 

 
 
 
[ Nov ] [ Dec ]
[ Jan ] [ Feb ] [ Mar ] [ Apr ] [ May ] [ Jun ] [ Jul ] [ Aug ] [ Sept ] [ Oct ]
[ Nov ] [ Dec ]
[ Jan ] [ Feb ] [ Mar ] [ Apr ] [ May01 ] [ May31 ] [ Jun ] [ Jul ] [ Aug ]
[ Sept ] [ Oct ] [ Nov ] [ Dec ]
[ Jan ] [ Feb ] [ Mar ] [ Apr ] [ May ] [ Jun ] [ Jul ] [ Aug ] [ Sept ] [ Dec ]
[ Jan ] [ Feb ] [ Mar ] [ Apr ] [ May ] [ Jun ] [ Jul ] [ Aug ]
[ Jan ] [ Feb ] [ Aug ] [ Sept ]
[ Feb ] [ May ] [ Jun ] [ Sept ] [ Oct ] [ Nov ]
[ Jan ] [ Feb ] [ Apr ] [ Jun ] [ Jul ] [ Sept ] [ Nov ] [ Dec ]
[ Mar ] [ Apr ] [ Jun ] [ Jul ] [ Sept ] [ Nov ] [ Dec ]
[ Mar ] [ Apr ] [ May ] [ Jun ] [Sept ] [Oct]
[ Jan ] [Feb] [Mar] [May] [Oct]
[ Apr ] [Jun]
 
 
Lễ Phật Đản Sanh [ May2011 ] [ May2012 ] [ May2013 ] [May2014] [May2015] [May2016]
Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo [ Jan2010 ] [ Jan2012 ] [ Jan2013 ] [ Jan2014 ] [Jan2015] [Jan2016] [2017]
Lễ Rằm Hạ Nguyên [ Nov2012 ] [Dec2014] [Nov2015]
Lễ Rằm Thượng Nguyên [ Feb2013 ] [ Feb2014 ] [Mar2015] [Feb2016]
Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

[ Apr2010 ] [ Jul2011 ] [ Mar2012 ] [ Aug2012 ] [ Mar2013 ] [ Jul2013 ] [Mar2014 ] [ Jul2014 ] [Oct2014] [Apr2015] [Mar2016] [Jul2016] [Oct2016]

Lễ Vu Lan [ Aug2011 ] [ Aug2012 ] [ Aug2014 ] [Aug2015] [Aug2016]
Trì Tụng Giới Bổ Bồ Tát Tại Gia [ Audio ] [ Video ]
Ý Nghĩa Trì Tụng Giới Bổn Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia
 
 

 
 

 


 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.